Month Base Rate Spread Rate
Baishakh 2080 11.89% 4.79%
Jestha 2080 11.68% 4.79%
Ashar 2080 11.44% 4.59%
Sharwan 2080 11.3% 4.59%
Bhadra 2080 11.43% 4.59%
Ashoj 2080 10.95% 4.59%
Kartik 2080 11.10% 4.59%
Mangsir 2080 10.62% 4.59%
Poush 2080 10.40% 4.59%
Magh 2080 10.06% 4.59%
Falgun 2080 9.87% 4.59%
Chaitra 2080 9.68% 4.59%
Month Base Rate Spread Rate
Baishakh 2079 10.40% 4.85%
Jestha 2079 10.65% 4.75%
Ashad 2079 11.11% 4.64%
Shrawan 2079 11.74% 4.93%
Bhadra 2079 11.76% 4.93%
Ashwin 2079 12.16% 4.56%
Kartik 2079 12.69% 4.94%
Mangsir 2079 12.67% 4.92%
Poush 2079 12.73% 4.98%
Magh 2079                         12.40% 4.98%
Falgun 2079                        12.37% 4.98%
Chaitra 2079                      12.33% 4.79%
Month Base Rate Spread Rate
Baishakh 2078 8.08% 4.16%
Jestha 2078 7.84% 4.36%
Asadh 2078 7.28% 4.53%
Sharwan 2078 7.64% 4.78%
Bhadra 2078 7.65% 4.44%
Ashwin 2078 8.05% 3.93%
Kartik 2078 8.48% 4.27%
Mangsir 2078 9.14% 3.86%
Poush 2078 9.20% 3.75%
Magh 2078 9.35% 4.89%
Falgun 2078 10.08% 4.32%
Chaitra 2078 10.25% 4.11%
Month Base Rate Spread Rate
Chaitra 2077 7.98% 4.80%
Falgun 2077 7.98% 5.62%
Magh 2077 8.18% 5.33%
Poush 2077 8.42% 5.51%
Mangsir 2077 8.67% 6.00%
Kartik 2077 8.77% 6.01%
Ashwin 2077 8.94% 4.99%
Bhadra 2077 9.20% 5.00%
Shrawan 2077 9.53% 4.95%
Ashadh 2077 9.95% 4.35%
Jestha 2077 10.36% 5.99%
Baishakh 2077 10.74% 5.62%
Month Base Rate Spread Rate
Chaitra 2076 11.04% 5.37%
Falgun 2076 11.27% 5.20%
Magh 2076 11.24% 5.26%
Poush 2076 11.23% 5.33%
Mangsir 2076 11.32% 5.34%
Kartik 2076 11.38% 5.38%
Ashwin 2076 11.47% 5.43%
Bhadra 2076 11.90% 5.47%
Shrawan 2076 11.63% 5.39%
Ashad 2076 11.25% 4.76%
Jestha 2076 11.52% 4.79%
Baisakh 2076 11.48% 4.88%
Month Base Rate Spread Rate
Chaitra 2075 11.45% 4.77%
Falgun 2075 11.08% 4.85%
Magh 2075 10.88% 4.88%
Poush 2075 11.25% 4.88%
Mangsir 2075 11.49% 4.97%
Kartik 2075 10.86% 4.95%
Ashwin 2075 11.32% 4.93%
Bhadra 2075 10.87% 5.52%
Shrawan 2075 11.73% 5.23%
Asadh 2075 12.34% 4.28%
Jestha 2075 12.21% 4.30%
Baisakh 2075 12.01% 4.32%
Month Base Rate Spread Rate
Chaitra 2074 12.16% 4.39%
Falgun 2074 11.55% 4.37%
Magh 2074 11.47% 4.83%
Poush 2074 11.73% 5.78%
Mangsir 2074 11.84% 4.90%
Kartik 2074 11.88% 5.31%
Ashwin 2074 11.65% 5.78%
Bhadra 2074 11.04% 5.90%
Shrawan 2074 10.76% 5.60%
Quick Access