Senior Management

Mr. Dipesh Lamsal
Mr. Dipesh Lamsal

Chief Executive Officer

Mr. Dhruba Raj Tiwari
Mr. Dhruba Raj Tiwari

Deputy Chief Executive Officer

Mr. Jalaj Kumar Adhikari
Mr. Jalaj Kumar Adhikari

Assistant Chief Executive Officer

Quick Access