Mahalaxmi Udhamshil Loan

महालक्ष्मी उद्यमशील कर्जाको  प्रमुख विषेशताहरु

प्रमुख आकर्षण १. आकर्षक ब्याजदर ९.९९ प्रतिशत (योजना अवधिभर प्रवाह हुने नयाँ कर्जाका लागि मात्र )
२.सेवा शुल्क १ प्रतिशत (०.२५ प्रतिशत सम्म छुट दिन सकिने)
३.व्यवसाय सुरु गर्न अग्रिम  कर्जा दिन सकिन 
४.सम्पुर्ण कागजपत्र र धितो मुल्याङ्कन प्रतिबेदन प्राप्त भएको ३ कार्य दिनमा कर्जा स्वीकृृति 
ग्राहकको योग्यता आधिकारीक सरकारी निकायमा दर्ता भएको फर्म / कम्पनीहरु कर्जाका लागी योग्य मानिन्छ । अन्य योग्यता सम्बन्धी सर्त बन्देज यस बैंकको कर्जा तथा सापट सम्बन्धी निति बमोजिम हुनेछ ।
कर्जा सिमा न्युनतम  ः रु १५,००,०००। ˗ माथि  ( अक्षरेपी  पन्ध्र लाख रुपैया माथि मात्र )
अधिकतमः रु २,००,००,०००।˗ (अक्षरेपी दुई करोड रुपैया मात्र )
कर्जा किसिम १. चालु पूँजी कर्जा / अधिविकर्ष कर्जा
२. आवधिक कर्जा
३. बैंक जमानतहरु
कर्जा तिर्ने समय     चालु पूँजी कर्जा / अधिविकर्ष कर्जा  : १ बर्ष मात्र ।

उद्योगहरुको हकमा 
अधिकतमः १५ बर्ष  मात्र ।

सेवा तथा अन्य व्यवसायको हकमा
अधिकतमः १० बर्ष  मात्र ।

बैंक जमानतहरु
ग्राहकको आवश्यकता अनुसार बढिमा ५ बर्ष सम्म ।
कर्जा लगानी अनुपात धितो मुल्याङ्कन रकमको ८० (असी ) प्रतिसत सम्म मात्र
 
चालु पूँजी कर्जा / अधिविकर्ष कर्जा / खुद चालु सम्पत्ति (Net Trading Asset) अनुपात अधिकतमः ७५ प्रतिशत सम्म व्यवसायको चालु पूँजीे आवश्यताको आधारमा as per the latest audited / provisional financials / Year to date data. 
आवधिक कर्जाको प्रयोजन १. व्यवसायमा स्थीर सम्पत्ति बढाउनको लागी

२. व्यवसायमा भइरहेको सम्पत्तिको आधारमा आवश्यकता परिपुर्ति गर्न (फर्मरकम्पनीको वित्तीय विवरणमा उल्लेखित स्थीर सम्पत्तिको अवस्थाको आधारमा लगानी गर्ने ।

३. व्यबसाय दर्ता गरी सुरु गर्नका लागी कर्जा माग भएमा कुल लागतको २० प्रतिशत सम्म अग्रिम कर्जा प्रवाह गर्न सकिने । यसरी प्रवाह भएको कर्जाको उपयोग सहि ढङ्गले भए नभएको शाखा कार्यालयले अनुगमन गर्ने साथै यिबल गतष्ष्शिबतष्यल चभउयचत फाइलमा राख्नु पर्दछ । 
 
नोट यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा स्थीर सम्पत्तिको ८० प्रतिशत सम्म कर्जा लगानी गर्न सकिने ।
कागजपत्रहरु ब्यवसाय कागजपत्र 
१. ब्यवसाय दर्ता / ब्यवसाय नविकरण   
२. एब्ल्र ख्ब्त् 
३. व्यवसाय संचालन इजाजत पत्र छुट्टै इजाजत चाहिने व्यवसायको खण्डमा ( जस्तै मेडिकल हलका लागी औषधी व्यवस्थापन बिभागको औषधी बिक्री बितरण गर्ने इजाजत पत्र )
४. व्यवसाय वित्तीय विवरण – हाल आ.व Audit report / provisional and projection of 3 years)
५. ब्यवसाय कारोबार खुल्ने बैंक स्टेटमेन्ट 
६. कर दाखिला –
 • पचास लाख सम्ममा कर्जा लागी कर दाखिला सम्बन्धी कागजपत्र नभए पनि हुने
 • पचास लाख भन्दा माथि दुई करोड सम्मका कर्जाका लागी कर चुक्ता कागज वा कर दाखिला रसिद ।
   * नोट यस सम्बन्धमा ने. रा बैंकको समय समयको निर्देशन अनुसार हुनेछ ।

७. व्यबसाय  निर्माण / परियोजना प्रस्ताव भएमा व्यबसायको अनुमानित लागतको कागज
८. कर्जा माग निबेदन (बैकको standard format मा)
९ ब्यवसाय बाहालमा भए सो को बाहाल सम्झौता पत्र
१०. कुनै प्रकारको कर बाँकी नभएको घोषणा पत्र
११. हालको stock, receivable, payable and advance list (आवश्यकता अनुसार)

१२.साझदारी फर्मका लागि 
 • साझदारी फर्म दर्ता
 • साझदारी सम्झौता पत्र
 • कर्जा कारोबार गर्ने निर्णय
 • साझेदार संयुक्त रुपमा वा कुनै एकले कारोबार गर्ने भएमा अन्य साझेदारहरुले दस्तखत गरिदिएको मन्जुरीनामा र कर्जा कारोबार गर्ने अधिकार पत्र

१३. कम्पनी भएमा  
 • हालको सेयर लागत  प्रतिलिपि
 • सञ्चालक दर्ता किताबको प्रतिलिपि
 • प्रवन्धपत्र ÷नियमावली प्रतिलिपि
 • सञ्चालक समितिको कर्जा माग गर्ने र कर्जा कारोबार गर्ने अख्तियारी सहित को निर्णय
 • विशेष साधारण सभाको माइन्युट यदि कम्पनीको खुद सम्पत्ति भन्दा कर्जा बढि भएको खण्डमा
* अन्य व्यक्तिगत  आम्दानी भए सोही अनुसारको आम्दानी खुल्ने कागजपत्र

व्यक्तिगत कागजपत्र
१. ऋणी तथा ब्यक्तिगत जमानीकर्ताको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र 
३. हालको फोटो  ऋणी तथा ब्यक्तिगत जमानीकर्ताको
४. विवाह दर्ता (आवश्यकता अनुसार )
५. पारिवारीक विवरण / नाता प्रमाणित
६. सम्पत्ति र दायित्वको विवरण
७. अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको यकिन हुने कागज

घर जग्गा सम्बन्धी कागजपत्र
१. लालपुर्जा
२. व्लु प्रिन्ट / ट्रेस
३. चार किल्ला
४. तिरो तिरेको रसिद
५ घर भएमा घर निर्माण इजाजत पत्र , घर नक्सा पास, घर निर्माण सम्पन्न् पत्र
६. घरजग्गा खरिद गर्ने भएमा बैना कागज

यस वाहेक आवश्यकता अनुसार थप कागजपत्र माग गर्न सकिने छ।